પશુપાલનની યોજનાઓ

 

અનું નંબરઘટકનું નામસહાયનું ધોરણરિમાર્ક્સઘટક્ના પુનઃ લાભ મેળવવાની ઓછમાં ઓછી સમય મર્યાદા(વર્ષમાં)અરજી કરો
123456
1અનુસુચિત જનજાતિના લાભાર્થીઓ માટે મરઘાપાલન તાલીમ અંતર્ગત સ્ટાઈપેંડની યોજના


વધુ માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો
ANH 10

મરઘાંપાલન તાલિમ માટે સ્ટાઈપેંડ પેટે રૂ.૨૦૦૦/-
અરજદારે ikhedut portal પર ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. યોજનાના જીલ્લા વાર લક્ષ્યાંક માટે નીચે ક્લિક કરો

રાજ્યનો વર્ષ ૨૧-૨૨ નો સંભવિત લક્ષ્યાંક: 2000
3અરજી કરો

તા 01/06/2021

થી

31/12/2021 સુધી
2અનુસુચિત જાતિના લાભાર્થીઓ માટે મરઘાપાલન તાલીમ અંતર્ગત સ્ટાઈપેંડની યોજના


વધુ માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો
ANH-11

મરઘાંપાલન તાલિમ માટે સ્ટાઈપેંડ પેટે રૂ.૨૦૦૦/-
લાભાર્થીએ ikhedut portal પર ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. યોજનાના જીલ્લા વાર લક્ષ્યાંક માટે નીચે ક્લિક કરો

રાજ્યનો વર્ષ ૨૧-૨૨ નો સંભવિત લક્ષ્યાંક: 1006
3અરજી કરો

તા 01/06/2021

થી

31/12/2021 સુધી
3આર્થિકરીતે નબળા વર્ગ માટે મરઘાપાલન તાલીમ અંતર્ગત સ્ટાઈપેંડની યોજના


વધુ માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો
ANH 10

મરઘાંપાલન તાલિમ માટે સ્ટાઈપેંડ પેટે રૂ.૨૦૦૦/-
લાભાર્થીએ ikhedut portal પર ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. યોજનાના જીલ્લા વાર લક્ષ્યાંક માટે નીચે ક્લિક કરો

રાજ્યનો વર્ષ ૨૧-૨૨ નો સંભવિત લક્ષ્યાંક: 2000
3અરજી કરો

તા 01/06/2021

થી

31/12/2021 સુધી
4રાજયના દિવ્યાંગ લોકો માટે મરઘાપાલન તાલીમ અંતર્ગત સ્ટાઈપેંડની યોજના


વધુ માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો
ANH 10

મરઘાંપાલન તાલિમ માટે સ્ટાઈપેંડ પેટે રૂ.૨૦૦૦/-
લાભાર્થીએ ikhedut portal પર ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. યોજનાના જીલ્લા વાર લક્ષ્યાંક માટે નીચે ક્લિક કરો

રાજ્યનો વર્ષ ૨૧-૨૨ નો સંભવિત લક્ષ્યાંક: 200
3અરજી કરો

તા 01/06/2021

થી

31/12/2021 સુધી

Post a Comment

0 Comments

Contact Form